Hořejší, Bronislava - KNIHY5Soukupová, Jana - Macáková, Libuše - Soukup, Jindřich: Mikroekonomie. Praha, Management Press 2010. 5. Aktualizované vydání. 574 stran. ISBN 978-80-7261-218-5.

První původní česká učebnice mikroekonomie, která je určena především pro studenty inženýrského (resp. magisterského) stupně vysokých škol. I když obsah učebnice odpovídá standardnímu kursu mikroekonomie na středně pokročilé úrovni, převážná většina textu je srozumitelná i pro čtenáře bez hlubokých předcházejících znalostí mikroekonomické teorie. Učebnice analyzuje tržní chování a rozhodování jednotlivých ekonomických subjektů, jimiž jsou domácnosti, firmy a stát. První část publikace vysvětluje principy rozhodování jednotlivců a formování poptávky (kdy, co a v jakém množství si spotřebitelé koupí), druhá část charakterizuje rozhodování firem a formování nabídky (co vyrábět, v jakém množství, za jakou cenu, jakou technologií výroby apod.) a modely jednotlivých tržních struktur (dokonalou konkurenci, monopol, oligopol a monopolistickou konkurenci), další část je věnována trhům výrobních faktorů (trhu práce a kapitálu) a závěrečná část celkové, resp. všeobecné rovnováze, tržním selháním a úloze státu. Velká pozornost je věnována interakcím jednotlivých typů trhů a jednotlivých subjektů. Tam, kde to bylo možné, jsou uváděny ilustrační příklady z českého prostředí. V souladu se standardními kursy mikroekonomie je při výkladu použit elementární matematický aparát. Ve vlastním textu je používán jen v nezbytně nutné míře, podrobnější či složitější algebraické odvozování jednotlivých vztahů je uvedeno na konci příslušné kapitoly v matematickém dodatku. Aby si čtenář mohl samostatně prověřit zvládnutí vykládaných problémů, je na konci každé kapitoly zařazeno shrnutí, hlavní pojmy, kontrolní otázky a příklady. Jako příloha je zařazen Slovník základních pojmů.